© 2013 Clown Tobi | Home | Privacy | Contact
Clown Tobi: bekroond tot "Beste Clown Benelux"!
Privacy

DISCLAIMER:

 

Het gebruikmaken van deze website geldt als automatische instemming en goedkeuring van onderstaande disclaimer.

Dit houdt allesbehalve in dat u het recht verkrijgt om de afgebeelde inhoud, gegevens of diensten te hernemen.
Indien u verdere informatie wenst of bemerkingen heeft, kan u Clown Tobi contacteren op het volgende adres:
Clown Tobi - Honoré Borgerstraat 35, 8400 Oostende, via
info@clowntobi.be of op het telefoonnummer: 0486/701.652

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN:

 

Teksten, vormgeving, afbeeldingen, illustraties, foto’s, logo’s, geluids- en of beeldfragmenten, merknamen en andere vermeld op deze site zijn de materiële en intellectuele eigendom van Clown Tobi. Deze gegevens zijn beschermd door
het auteursrecht, merkenrecht en andere wetten op de intellectuele eigendom.

Kopieën, wijzigingen of vertalingen van de volledige site of een onderdeel daarvan, mogen enkel na uitdrukkelijk en
schriftelijk akkoord van Clown Tobi.

 

AANSPRAKELIJKHEID:

 

Hoewel Clown Tobi er zich voor inspant de inhoud van de webpagina’s regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen, kan hij niet verantwoordelijk worden gesteld voor onvolledige of onjuiste inhoud noch voor de eventuele schade die
hierdoor zou kunnen worden berokkend. Clown Tobi is a fortiori niet aansprakelijk voor welke schade ook die voortvloeit
uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de onmogelijkheid de website te kunnen

raadplegen. Het gebruik van de website en van de weergegeven informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

Clown Tobi mag de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) wijzigen, verbeteren of beëindigen,

zonder voorafgaande verwittiging. Clown Tobi kan in geen geval aansprakelijk zijn voor de gevolgen van de wijzigingen of beëindiging.

 

Clown Tobi kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke links naar externe websites of naar

webpagina’s van derden, die enkel ter informatie vermeld worden. Koppelingen houden geen bekrachtiging van

de gegevens in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina’s en/of inhoud kan een inbreuk op intellectuele rechten,

regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

U bent integraal verantwoordelijk voor hetgeen u vanuit de website verzendt.

 

PRIVACYBELEID:

 

Clown Tobi verwerkt de persoonsgegevens die hij via deze site verkrijgt in een klantenbestand waarvan hij de
eigenaar is. Het beheer hiervan gebeurt in overeenstemming met de geldende wettelijke reglementering.
Uw gegevens worden door Clown Tobi of derden aangewend voor marketingdoeleinden. Indien u dit niet wenst,
gelieve dit uitdrukkelijk te vermelden.

Clown Tobi verbindt zich ertoe om de vereiste technische en organisatorische maatregelen te treffen zodoende uw

persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

U kan op ieder ogenblik uw persoonlijke informatie inkijken, wijzigen of laten verwijderen door ons

te contacteren via info@clowntobi.be.

 

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANKEN:

 

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Bij eventuele geschillen - zowel in kortgeding als

ten gronde - zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Brugge, afdeling Oostende bevoegd.